Formularz odstąpienia od umowy

formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy z Sklep-Fokus Ul. Chlebnicka 30/32 80-830 Gdańsk

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ………………………………………………………….………………………………………………………………… ………………………………………………………….………………………………………………………………… ………………………………………………………….………………………………………………………………… ………………………………………………………….…………………………………………………………………

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ……..……………….

Imię i nazwisko konsumenta(­ów): ……………………………………………………………...

Adres konsumenta(ów):.…………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. …………................................................................................. ..

Data i Podpis konsumenta(­ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić.